Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

TZB design s.r.o. jako správce údajů (v některých případech pouze zpracovatel) zpracovává osobní údaje fyzické osoby (subjektu údajů) v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje jsou při výkonu činnosti správce zpracovávány, na základě jakého právního důvodu je tak činěno, k jakým konkrétním účelům jsou používány, komu mohou být tyto údaje předávány a jaká mají subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů práva. 

 

 A.      Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem?

Správce zpracovává následující osobní údaje k těmto účelům:

  1. zpracování energetického auditu, energetického posudku, průkazu energetické náročnosti, kontroly kotlů a otopných soustav, kontroly klimatizací – jméno, příjmení, stav (svobodný, vdaná/ženatý), adresa trvalého bydliště, adresa budovy včetně jejího stáří, telefonní číslo, e-mailová adresa
  2. zpracování projektové dokumentace včetně případného vyřízení žádosti u stavebního úřadu – jméno, příjmení, stav (svobodný, vdaná/ženatý), adresa trvalého bydliště, datum narození, adresa budovy včetně jejího stáří, telefonní číslo, e-mailová adresa
  3. zpracování žádosti o dotace – jméno, příjmení, stav (svobodný, vdaná/ženatý) RČ, číslo bankovního účtu, IČO, bylo-li přiděleno, adresa trvalého bydliště, adresa budovy, stáří budovy, telefonní číslo, e-mailová adresa
  4. na základě uděleného souhlasu subjektu údajů – osobní údaje odpovídající příslušnému účelu zpracování

 

 B.      Jaké jsou právní důvody zpracování?

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění právních povinností správce (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), pro splnění smluvních povinností (na základě objednávky či smlouvy, jejíž smluvních stranou je subjekt údajů), pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů), oprávněných profesních zájmů správce (výkon odborných činností energetického specialisty, který je držitelem příslušného oprávnění uděleného MPO) či na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

 C.      Kdo zpracovává osobní údaje subjektu údajů a komu jsou předávány?

Výše zmíněné osobní údaje zpracovává správce, který určuje účely a prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů může správce někdy rovněž využít služby dalších zpracovatelů, kteří budou osobní údaje zpracovávat pouze jeho pokynů pro jím vymezené účely zpracování.

V některých případech je sám správce zpracovatelem osobních údajů subjektu údajů, kdy osobní údaje zpracovává podle pokynů a pro účely jiných správců osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím či dalším subjektům není správci uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

 

 D.      Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány?

Ve většině případů zpracovává správce osobní údaje, které jsou mu poskytnuty subjekty údajů přímo v rámci objednání služeb.

 

 E.      Předávání údajů mimo EU

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 F.      Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, v některých případech je dána rovněž příslušnými právními předpisy, v některých případech mohou být osobní údaje z důvodu oprávněného profesního zájmu správce (výkon odborných činností energetického specialisty, který je držitelem příslušného oprávnění uděleného MPO) uchovávány až po neomezenou dobu.

 

 G.      Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

 

 H.       Jaká práva mají fyzické osoby při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Fyzická osoba jako subjekt údajů má právo vědět, jaké údaje o ní správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde její osobní údaje získává, komu je předává, a jaká má další práva související se zpracováním jejích osobních údajů. To vše se fyzická osoba může dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však není jistá, které osobní údaje o ní správce zpracovává, může jej požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou ze stran správce zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu: Pokud fyzická osoba zjistí, že osobní údaje, které o ní správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

Právo na výmaz: V některých případech má fyzická právo, aby správce její osobní údaje vymazal. Správce tak bez zbytečného odkladu učiní, pokud je splněn některý z následujících důvodů: osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával; fyzická osoba odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je její souhlas nezbytný a zároveň správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat; fyzická osoba využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které správce zpracovává na základě oprávněných zájmů, a správce shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo se fyzická osoba domnívá, že správcem prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech může fyzická kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo jí umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jejích osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí správce omezit když: fyzická osoba popírá přesnost osobních údajů, než se obě strany dohodnou, jaké údaje jsou správné; správce zpracovává osobní údaje bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musí), ale fyzická osoba bude před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekává, že by správci v budoucnu takové údaje stejně poskytla); osobní údaje již správce nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale fyzická osoba je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznese námitku proti zpracování. Po dobu šetření, je-li námitka fyzické osoby oprávněná, je správce povinen zpracování osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Fyzická osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Jde-li o marketingové aktivity, přestane správce osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo fyzické osoby podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo může uplatnit zejména v případě, že se domnívá, že její osobní údaje správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti správcem prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se subjekt údajů může obracet na správce prostřednictvím níže uvedeného kontaktu:

Ing. Jan Myšička

Tel. č. +420 732 933 758

Emailová adresa: mysicka@tzb-design.cz